Mapa taksonów

Gatunki z rzędu Sapindales

Europa
8 Acer platanoides Klon zwyczajny
Acer platanoides
4 Pistacia lentiscus Pistacja kleista
Pistacia lentiscus