Alismatales

Europe Mostrar somente deste continente
7 Arisarum simorrhinum
Arisarum simorrhinum
4 Hydrocharis morsus-ranae
Hydrocharis morsus-ranae
3 Potamogeton natans
Potamogeton natans
6 Sagittaria sagittifolia
Sagittaria sagittifolia
6 Stratiotes aloides
Stratiotes aloides
5 Zantedeschia aethiopica Jarro
Zantedeschia aethiopica
América do Norte Mostrar somente deste continente
8 Arisaema triphyllum
Arisaema triphyllum
5 Butomus umbellatus
Butomus umbellatus
3 Calla palustris
Calla palustris
América do Sul Mostrar somente deste continente
10 Montrichardia linifera Aninga
Montrichardia linifera
2 Philodendron sp. 1
Philodendron sp. 1
1 Philodendron sp. 2
Philodendron sp. 2
4 Philodendron sp. 3
Philodendron sp. 3