Poales: Others

Europe Show this continent only
6 Typha latifolia Bulrush
Typha latifolia
South America Show this continent only
16 Actinocephalus sp.
Actinocephalus sp.
6 Paepalanthus sp.
Paepalanthus sp.
4 Xyris hymenachne
Xyris hymenachne