Malvales

Europe Show this continent only
6 Cistus crispus
Cistus crispus
6 Cistus ladanifer Gum rockrose
Cistus ladanifer
5 Cistus salviifolius Sage-leaved rock-rose
Cistus salviifolius
7 Malva sylvestris Common mallow
Malva sylvestris
7 Tilia cordata Small-leaved lime
Tilia cordata
South America Show this continent only
3 Pavonia rosa-campestris
Pavonia rosa-campestris
8 Peltaea polymorpha
Peltaea polymorpha
4 Pseudobombax longiflorum
Pseudobombax longiflorum