Ochlodes sylvanus

Ochlodes sylvanus
Send comments
Name
e-mail
Comments
Cancel
Ochlodes sylvanus (Esper) Large skipper
Female.
Polska, Podlaskie, Biebrzański Park Narodowy.
6/30/2018
TE143'01-180630014'JJK
All from this album
Ochlodes sylvanus Ochlodes sylvanus