Ciconia ciconia

Ciconia ciconia
Send comments
Name
e-mail
Comments
Cancel
Ciconia ciconia (L.) White stork
Adult.
Polska, Podlaskie, Bronowo.
5/1/2014
AE003'02-140501098'JJK.jpg
All from this album
Ciconia ciconia Ciconia ciconia Ciconia ciconia Ciconia ciconia Ciconia ciconia Ciconia ciconia Ciconia ciconia Ciconia ciconia Ciconia ciconia Ciconia ciconia Ciconia ciconia Ciconia ciconia Ciconia ciconia Ciconia ciconia Ciconia ciconia Ciconia ciconia Ciconia ciconia Ciconia ciconia Ciconia ciconia Ciconia ciconia Ciconia ciconia Ciconia ciconia Ciconia ciconia Ciconia ciconia